Ubberud og Ravnebjerg Kirke  
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
 
 
   
         

 

Ordensbestemmelser


l) Kirkegården er åben for adgang alle dage.

2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for

normal arbejdstid.

4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.

5) Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug

straks sættes tilbage på deres plads.

6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

8) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

9) Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

10) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens

ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.

11) Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

12) Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

13) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning

på gravsteder eller andre arealer.

14) Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke.

15) Der må i begrænset omfang opsættes levende lys på gravstederne. Ved opsætning af

levende lys må der tages tilbørligt hensyn til brandfare. Beholdere til levende lys skal

fjernes snarest efter nedbrænding ved indehaveren af gravstedsrettens foranstaltning.

16) Der må ikke opsættes elektrisk belysning på gravstederne.

17) Der må ved dækning af gravstedet kun anvendes naturfarvede materialer.

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3. Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver kræn­kelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmel­ser til kirkegårdsudvalget

  

   
Uptime-IT ApS